تماس با سالمین

تماس با سالمین

تماس با سالمین شعبه مرکزی و دفتر امور مشتریان : 

مشهد مقدس – خیابان آبکوه ۷ – دانشسرای شمالی ۵ – ساختمان سالمین

تماس با سالمینتلفن های پشتیبانی (‌به صورت ۲۴ ساعته ) :

۰۹۱۵۸۹۹۹۸۹۲     –    ۰۵۱۳۷۲۴۹۶۹۵

تماس با سالمینایمیل پشتیبانی :

 M.mr110@yahoo.com