تماس با سالمین

شعبه مرکزی و دفتر امور مشتریان : 

مشهد مقدس – خیابان آبکوه ۷ – دانشسرای شمالی ۵ – ساختمان سالمین

تلفن های پشتیبانی (‌به صورت ۲۴ ساعته ) :

۰۹۱۵۸۹۹۹۸۹۲     –    ۰۵۱۳۷۲۴۹۶۹۵

ایمیل پشتیبانی :

 M.mr110@yahoo.com